Want to join a race?

For most of the Visma Ski Classics races we are able to assist you in buying a start number and finding accommodation.

Send an email to vismaskiclassics@visma.com and we will do our best to help you.

Tax regulations, Visma Ski Classics

This information applies to the Norwegian and Swedish Visma-companies only.

 

FAQ - Skatteregler Visma Ski Classics

 

Visma har inngått avtale om å bli tittelsponsor for Ski Classics, en organisasjon som arrangerer en rekke skiløp for amatører og profesjonelle skiløpere i Europa.

 

Som følge av sponsoratet er Visma tildelt 6 startnummer til hvert renn. Disse startnumrene ønskes å benyttes i markedsføringsøyemed, herunder utdeling/utlodning/premier til ansatte, leverandører/kunder og eventuelt til andre eksterne parter. Ved utdeling av premier og gaver i den forbindelse har vi utarbeidet et regelsett og retningslinjer av de skattemessige konsekvensene av at startnummer/billetter benyttes.

 

Generell anbefaling

På generelt grunnlag anbefaler vi at all deltakelse som betales av arbeidsgiver til ansatte i Visma i forbindelse med deltakelse i Visma Ski Classics skal innberettes. Den samme anbefalingen gjelder for forretningspartnere.Korrupsjon og påvirkningsarbeid

Etter straffeloven er det straffbart å tilby noen en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av noens stilling, verv eller utføring av oppdrag. Videre foreligger det en rekke bransjespesifikke forhold som kan innvirke på om det kan gis ytelser til forretningsforbindelser, deriblant vil offentlige tjenestemenn som hovedregel ikke kunne motta gaver eller oppmerksomheter.

 

Med bakgrunn i dette fraråder vi å gi ovennevnte ytelser til offentlige instanser generelt, eller forretningsforbindelser der det foregår eller vil foregå forhandlinger eller andre forhold som gjør at ovennevnte ytelse kan påvirke resultatet.  1.  Kan vi gi billetter og/eller opphold som gaver til våre ansatte i forbindelse med Visma Ski Classics?

Det generelle utgangspunktet er at gaver til ansatte anses som fordel vunnet ved arbeid, og derigjennom er skattepliktig inntekt.

 

Det er et unntak fra dette i forskrift til skatteloven § 5-15-1 (5) om at gave fra arbeidsgiver til en ansatt ikke regnes som skattepliktig inntekt for mottakeren så langt arbeidsgiverens utgifter til gaver i løpet av inntektsåret ikke overstiger 1000 kroner for den enkelte lønnstaker. Skattefritaket gjelder imidlertid kun for gaver som gis etter en generell ordning i bedriften, jf. forskriftens §  5-15-1 (6).

 

2.   Kan vi gi billetter og/eller opphold som gaver til våre kunder i forbindelse med Visma Ski Classics?

Gaver som Visma gir til forretningsforbindelser, vil være skattepliktig for mottakeren dersom gaven har en klar sammenheng med arbeidsforholdet. Dette innebærer at dersom det er sannsynlig at gaven ikke ville vært gitt dersom den ansatte ikke hadde vært ansatt der han er, eller hatt det oppdraget han har, vil det i alminnelighet foreligge skatteplikt, se Lignings-ABC s. 664.

 

3.   Jeg ønsker å invitere forretningsforbindelser til et arrangement i Visma Ski Classics. Vil dette være skattepliktig?

 

Dersom Visma direkte inviterer forretningsforbindelser til å delta på arrangementene i Visma Ski Classics, vil det kunne være grunnlag for fordelsbeskatning av forretningsforbindelsen dersom Visma betaler for arrangementet. Det avgjørende er om arrangementet anses å ha hovedsaklig et forretningsmessig preg eller et privat preg.

 

Ved vurdering av dette bør det blant annet legges vekt på valg av reisemål, programmet for reisen og om ektefelle/ledsager deltar. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Ettersom reisemålene i disse tilfellene er lagt til steder som i utgangspunktet ikke har noen tilknytning til Visma eller Vismas virksomhet, skjerper dette kravet til reisens faglige innhold for at turen skal anses å ha hovedsakelig forretningsmessig preg.

 

4.   Vi planlegger å gjennomføre et faglig opplegg som en del av turen med våre forretningsforbindelser. Vil turen i sin helhet da være skattepliktig?

Selv om reisen anses å ha hovedsakelig forretningsmessig preg, skal det foretas beskatning ved dekning av kostnader som er av privat karakter. Dette vil etter vår vurdering blant annet omfatte ektefelles/ledsagers deltakelse, eventuelt forlenget opphold, startavgift på skiløpet med mer. Se forøvrig svar på spørsmål 3.5.   I forbindelse med arrangementet vi ønsker å gjennomføre i Visma Ski Classics skal flere ansatte delta på turen. Vil dette være skattepliktig for de som deltar?

Også for egne ansatte som deltar på arrangementene vil det være spørsmål om det er grunnlag for fordelsbeskatning dersom tiltaket hovedsakelig har karakter av ferie/rekreasjon/fornøyelse. Vurderingen stiller seg imidlertid i et nye annet lys, ettersom egne ansatte ofte vil ha en arrangørrolle eller annet ansvar i tillegg til den representasjonen som foretas. Dette innebærer at selv om forretningsforbindelsene kan anses skattepliktige for fordelen, kan det likevel tenkes at den ansatte ikke er skattepliktig.

 

Hvorvidt arrangementet anses som en fordel for den ansatte, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, der en ser på hvilket ansvar den ansatte har, hvilke oppgaver som må utføres under arrangementet mv.  

 

Avgjørende for denne vurderingen er om den rollen og de oppgavene den ansatte har på turen «er preget av arbeid i tradisjonell forstand, dvs. ikke utelukkende oppgaver av representativ art», se UTV-2005-1036.

 

6.   Jeg har vunnet en gevinst ved tilfeldig trekning, er denne skattepliktig?

Så lenge gevinsten er under NOK 10 000,- unntar skatteloven § 5-50 skatteplikt av tilfeldige gevinster. Tilfeldige gevinster omfatter blant annet gevinst fra konkurranser, spill, lotteri og lignende. jf. Lignings ABC (2015) s. 1270.  7.   Jeg har vunnet en kunnskaps- eller ferdighetskonkurranse, er dette skattepliktig?

Premier i kunnskapskonkurranser eller andre ferdighetskonkurranser (eks. bildekonkurranse på Instagram) er skattefritt uavhengig av premiens størrelse. jf. Lignings-ABC 2015 s 1270 jf. Ot. prp. nr 76 (1989-90).

 

. ..

Visma Ski Classics 15/16

 

Bedömning av skattekonsekvenser som följd av sponsring

 

1 Bakgrund och fakta

Visma har tecknat avtal om att bli titelsponsor för säsongen 2015/16 för Ski Classics, en organisation som är värd för en mängd olika skidåkare för amatörer och professionella skidåkare i Europa.

 

Som ett resultat av denna sponsring har Visma tilldelats minst 6 startnummer till varje lopp.

Visma har beställt ytterligare biljetter till enskilda tävlingar. Biljetterna kommer till del att utnyttjas av anställda på Visma och till del som marknadsföring. Framför allt de extrabiljetter som beställts kan komma att fördelas på olika vis, t ex via utlottning, premier eller i marknadsföringssyfte till Visma-anställda, kunder eller leverantörer.

 

Vår uppgift är att göra en bedömning av de skattemässiga konsekvenserna av att Visma fördelar startnummer, representerar och har andra aktiviteter i samband med skidtävlingarna.

 

 

2 Avdragsrätt för Visma

Som vi förstår saken, har Visma inga utgifter förutom de faktiska kostnaderna som titelsponsor. Om Visma har andra kostnader, kommer avdragsrätten för dessa att bero på vem mottagaren är och vilken typ av kostnader det är.

 

3 Mutor

Det är straffbart att erbjuda någon en fördel, som otillbörligt påverkar myndighetsutövning, offentlig upphandling alternativt mottagarens sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter eller sitt uppdrag. Det är många faktorer som påverkar om det kan betecknas som mutbrott; förmånens karaktär och värde, hur gåvan överlämnas och till vem.

 

Vi rekommenderar på grundval av detta att Visma avstår från att ge ovanstående sponsorbiljetter/ sponsorpaket till offentliga organ i allmänhet, eller verksamhet där det äger rum eller kommer att äga rum förhandlingar eller andra villkor som gör att ovanstående sponsorbiljetter/ sponsorpaket kan påverka resultatet.

 

4 Skatteansvar för mottagaren

 

4.1 Gåvor till anställda

Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig, och att förmånsvärdet är marknadsvärdet, vilket motsvarar vad enskilde skulle fått betala om han/hon skulle bokat själv. Vad Visma har betalat har ingen betydelse för fastställande av förmånsvärdet. Visma betalar arbetsgivaravgift på förmånsvärdet.

 

 

4.2 Gåvor till personer anställda på andra företag än Visma

Gåvor som Visma ger till personer anställda på andra företag än Vima, kommer att vara skattepliktiga för mottagaren om gåvan har ett klart samband med anställningen, dvs att det är sannolikt att gåvan inte skulle ha givits om den anställde inte hade varit anställd där han/hon är, eller hade det uppdraget han/hon har.

 

4.3 RepresentationAffärsrelationer

Om Visma direkt bjuder affärspartners att delta i evenemang i Visma Ski Classics, kommer det att betraktas som representation, med det regelverk och gränsbelopp som gäller för representaion/konferenskostnad med det regelverk och gränsbelopp som gäller för dessa aktiviteter.

Även om Visma får en avdragsgill kostnad för representation, kan det vara en skattepliktig förmån för affärspartnern.

 

Vid bedömningen om arrangemanget är avdragsgillt som representation alternativt konferens bör det understrykas att val av resmål, programmet för evenemanget och om annan familjemedlem deltar har betydelse. Detta måste bedömas i varje enskilt fall.

 

Eftersom destinationerna i dessa fall är platser som i princip inte har någon koppling till affärsrelationen eller Visma eller Vismas verksamhet, skärper detta kravet på resans profesionella innehåll för den resan skall huvudsakligen bedömas att ha en kommersiell karaktär.

 

Egen personal hos Visma

Även för de anställda som deltar i evenemangen finnas frågan om huruvida det föreligger en skattepliktig förmån om arrangemangets huvudsakliga karaktär är av ledighet / fritid / nöjen.

 

För att kunna bedöma om en anställd ska förmånsbeskattas för en studie- eller konferensresa måste man ta hänsyn till flera olika faktorer, bland annat syftet med resan, vilken nytta resan kan få för arbetsgivarens verksamhet, val av resmål och studiernas eller konferensens uppläggning. En viktig omständighet är den tidsmässiga fördelningen mellan studier/konferens och andra aktiviteter under resan.

 

För arbetsgivare

Om studie- eller konferensresan anses utgöra en skattepliktig förmån ska arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter beräknat på förmånens värde.

 

Anställda som åker på en studie- eller konferensresa, som betalas av arbetsgivaren, ska inte beskattas för värdet av resan så länge det handlar om en renodlad studie- eller konferensresa.

 

Avgörande för denna bedömning av den roll och de uppgifter den anställde har attraktionen kan "kännetecknas av arbete i traditionell mening, det vill säga inte enbart arbete av representativ art.

 

5 Utlottning, gåvor, vinster o dyl

 

Tävlingsvinster är skattepliktiga både för anställda på Visma och till övriga personer och ska beskattas som inkomst av tjänst. Visma skall även betala arbetsgivaravgifter samt lämna kontrolluppgift.

 

Om det är till personer som inte är anställda i Visma, så gäller beloppsgränsen 1 000 kronor för att det ska vara avgiftspliktigt. Kontrolluppgift ska dock göras redan vid 100 kronor. Visma skall för personer som inte är anställda hos Visma även göra skatteavdrag (30 %) om Visma har betalat ut en kontant ersättning.

Activation group

Anne-Grethe Thomle Karlsen
Project Manager incl. communication, clothing/giveaways, logo approval, visma.xx/vismaskiclassics
Anne-Grethe.Karlsen@visma.com
+47 920 920 70

Berit Braut
Startnumbers and accommodation
Berit.Braut@visma.com
+47 97 07 97 76

Elin Grønlie Nilsen
Startnumbers and accommodation
Elin.Gronlie.Nilsen@visma.com
+ 47 90 64 86 88

Hege Alvestad Lorck
Marcialonga and Birken event
Hege.Alvestad.Lorck@visma.com
+47 99 53 70 86

Niclas Nassländer
Sweden
Niclas.Nasslander@visma.com
+46 10 14 12 76

Jenny Westin Wetlesen
HR
Jenny.Westin.Wetlesen@visma.com
+47 97 47 63 36

Frida Bosma
PR Sweden
frida.bosma@visma.com

+46 101 41 27 63

Milla Ikonen
Finland and Camp Ylläs-Levi
Milla.ikonen@visma.com
+358 40 578 5984 

Katarina Tour
Visma Ski Classics 4kids (Sweden)
katarina.tour@visma.com
+46 (0) 431 44 94 00 

Line Hermansen Sulejewski
Contact person Norway
Line.Hermansen.Sulejewski@visma.com
+47 95 76 35 93

Questions?

Use this form to get in touch with us, or see the list of contact persons.