Arvio sponsoroinnin veroseuraamuksista

1 Tausta ja faktatiedot

Visma on solminut sopimuksen toimimisesta kaudella 2016/17 Ski Classicsin nimisponsorina. SkiClassics on järjestö, joka isännöi lukuisia harrastus- ja ammattilaishiihtäjille tarkoitettuja hiihtokilpailuja Euroopassa.

Tämän sponsoroinnin tuloksena Visma on saanut vähintään 6 aloitusnumeroa kuhunkin kilpailuun.
Visma on tilannut lisää lippuja yksittäisiin kilpailuihin. Osan lipuista käyttävät Visman työntekijät, ja osa käytetään markkinointiin. Varsinkin tilatut lisäliput voidaan jakaa eri tavoin, esim. antamalla ne arpomalla, palkkioina tai markkinointitarkoituksessa Visman työntekijöille, asiakkaille tai tavarantoimittajille.

Tehtävänämme on tehdä arvio veroseuraamuksista, jotka koituvat siitä, että Visma jakaa lähtönumeroita, edustaa ja sillä on muita aktiviteetteja hiihtokilpailujen yhteydessä.

 2 Visman vähennysoikeus

Käsittääksemme Vismalla ei ole muita menoja kuin nimisponsorin asemasta koituvat tosialliset kulut. Mikäli Vismalla on muita kuluja, näiden vähennysoikeus riippuu vastaanottajasta ja kustannusten tyypistä.

3 Lahjukset

On rangaistavaa tarjota etua, joka vaikuttaa asiattomasti viranomaistoimintaan, julkisiin hankintoihin tai vastaanottajan tapaan suorittaa työtehtäviään tai toimeksiantoaan. Monet tekijät vaikuttavat siihen voidaanko tätä pitää lahjusrikoksena: edun luonne ja arvo ja se miten ja kenelle lahja annetaan.

Tämän perusteella suosittelemme, että Visma luopuisi yllä mainittujen sponsorilippujen/sponsoripakettien antamisesta julkisille elimille ylipäänsä sekä toiminnasta, johon liittyy tai saattaa liittyä neuvotteluja tai muita ehtoja, joiden vuoksi yllä mainitut sponsoriliput/sponsoripaketit saattavat vaikuttaa tulokseen.

4 Vastaanottajan verovastuu

4.1 Työntekijöille annetut lahjat

Pääsääntönä on, että etu on veronalainen ja että edun arvo on markkina-arvo, joka vastaa sitä mitä yksittäisen henkilön olisi ollut maksettava, jos hän olisi tehnyt varauksen itse. Sillä mitä Visma on maksanut ei ole merkitystä edun arvon määrityksen kannalta. Visma maksaa edun arvosta työnantajamaksuja.

4.2 Muiden yritysten työntekijöille annetut lahjat

Visman muiden yritysten työntekijöille antamat lahjat ovat vastaanottajalle veronalaisia, mikäli lahjalla on selvä yhteys työsuhteeseen, ts. mikäli on todennäköistä, että lahjaa ei olisi annettu, mikäli työntekijä ei olisi kyseisessä työsuhteessa tai hänellä ei olisi sitä tehtävää mikä hänellä on.

4.3 Edustus/Liikesuhteet

Mikäli Visma kutsuu liikekumppaneita osallistumaan Visma Ski Classicsin tilaisuuksiin, tämä katsotaan edustukseksi, ja siihen sovelletaan edustus-/kokouskustannuksia koskevaa säännöstöä ja näitä aktiviteetteja koskevia alarajoja.
Vaikka edustus olisi Vismalle vähennyskelpoista kulua, se saattaa olla liikekumppanille veronalaista etua.

Mitä tulee sen arvioimiseen, onko järjestely edustuksena tai kokouskuluna vähennyskelpoinen, on korostettava, että matkakohteen valinnalla, tapahtuman ohjelmalla ja muiden perheenjäsenten osallistumisella on merkitystä. Tämä on arvioitava tapauskohtaisesti.

Koska matkakohteet näissä tapauksissa ovat paikkoja, joilla periaatteessa ei ole mitään yhteyttä liikesuhteeseen, Vismaan eikä Visman toimintaan, tiukentaa tämä matkan ammatillista sisältöä koskevaa vaatimusta arvioitaessa, onko matka luonteeltaan pääasiallisesti kaupallinen.

Visman oma henkilökunta
Myös tapahtumaan osallistuvien työntekijöiden osalta nousee esiin kysymys siitä, onko kyseessä veronalainen etu, jos tapahtuma pääasiallisesti on luonteeltaan lomaa/vapaa-aikaa/huvittelua.

Arvioitaessa, onko työntekijää verotettava hänelle opinto- tai kokousmatkasta koituvasta edusta, on otettava huomioon useita eri tekijöitä, muun muassa matkan tarkoitus, matkasta työnantajalle koituva hyöty, matkakohteen valinta sekä opintojen tai kokouksen toteutustapa. Tärkeä seikka on matkan ajallinen jakautuminen opintoihin/kokoukseen ja muihin aktiviteetteihin.

Työnantajalle
Mikäli opinto- tai kokousmatkan katsotaan olevan työnantajalle veronalainen etu, työnantajan on maksettava työnantajamaksuja edun arvon mukaisesti.

Työnantajan maksamalle opinto- tai kokousmatkalle lähteviä työntekijöitä ei veroteta matkan arvosta, mikäli kyseessä on puhdas opinto- tai kokousmatka.

Tässä arviossa ratkaisevaa on, katsotaanko työntekijän roolin ja tehtävien kohteessa “olevan työtä sanan perinteisessä merkityksessä”, toisin sanoen ei pelkästään edustusluonteista työtä.

5 Arvonta, lahjat, voitot yms

Kilpailuvoitot ovat veronalaisia sekä Visman työntekijöille että muille henkilöille, ja niitä verotetaan työtulona. Visman on myös maksettava työnantajamaksut ja jätettävä tarkkailutiedot.