FAQ - Skatteregler Visma Ski Classics

 

Visma har inngått avtale om å bli tittelsponsor for Ski Classics, en organisasjon som arrangerer en rekke skiløp for amatører og profesjonelle skiløpere i Europa.

 

Som følge av sponsoratet er Visma tildelt 6 startnummer til hvert renn. Disse startnumrene ønskes å benyttes i markedsføringsøyemed, herunder utdeling/utlodning/premier til ansatte, leverandører/kunder og eventuelt til andre eksterne parter. Ved utdeling av premier og gaver i den forbindelse har vi utarbeidet et regelsett og retningslinjer av de skattemessige konsekvensene av at startnummer/billetter benyttes.

 

Generell anbefaling

På generelt grunnlag anbefaler vi at all deltakelse som betales av arbeidsgiver til ansatte i Visma i forbindelse med deltakelse i Visma Ski Classics skal innberettes. Den samme anbefalingen gjelder for forretningspartnere.Korrupsjon og påvirkningsarbeid

Etter straffeloven er det straffbart å tilby noen en utilbørlig fordel for å påvirke utøvelsen av noens stilling, verv eller utføring av oppdrag. Videre foreligger det en rekke bransjespesifikke forhold som kan innvirke på om det kan gis ytelser til forretningsforbindelser, deriblant vil offentlige tjenestemenn som hovedregel ikke kunne motta gaver eller oppmerksomheter.

 

Med bakgrunn i dette fraråder vi å gi ovennevnte ytelser til offentlige instanser generelt, eller forretningsforbindelser der det foregår eller vil foregå forhandlinger eller andre forhold som gjør at ovennevnte ytelse kan påvirke resultatet.  1.  Kan vi gi billetter og/eller opphold som gaver til våre ansatte i forbindelse med Visma Ski Classics?

Det generelle utgangspunktet er at gaver til ansatte anses som fordel vunnet ved arbeid, og derigjennom er skattepliktig inntekt. 

 

Det er et unntak fra dette i forskrift til skatteloven § 5-15-1 (5) om at gave fra arbeidsgiver til en ansatt ikke regnes som skattepliktig inntekt for mottakeren så langt arbeidsgiverens utgifter til gaver i løpet av inntektsåret ikke overstiger 1000 kroner for den enkelte lønnstaker. Skattefritaket gjelder imidlertid kun for gaver som gis etter en generell ordning i bedriften, jf. forskriftens §  5-15-1 (6).

 

2.   Kan vi gi billetter og/eller opphold som gaver til våre kunder i forbindelse med Visma Ski Classics?

Gaver som Visma gir til forretningsforbindelser, vil være skattepliktig for mottakeren dersom gaven har en klar sammenheng med arbeidsforholdet. Dette innebærer at dersom det er sannsynlig at gaven ikke ville vært gitt dersom den ansatte ikke hadde vært ansatt der han er, eller hatt det oppdraget han har, vil det i alminnelighet foreligge skatteplikt, se Lignings-ABC s. 664.

 

3.   Jeg ønsker å invitere forretningsforbindelser til et arrangement i Visma Ski Classics. Vil dette være skattepliktig?

 

Dersom Visma direkte inviterer forretningsforbindelser til å delta på arrangementene i Visma Ski Classics, vil det kunne være grunnlag for fordelsbeskatning av forretningsforbindelsen dersom Visma betaler for arrangementet. Det avgjørende er om arrangementet anses å ha hovedsaklig et forretningsmessig preg eller et privat preg.

 

Ved vurdering av dette bør det blant annet legges vekt på valg av reisemål, programmet for reisen og om ektefelle/ledsager deltar. Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Ettersom reisemålene i disse tilfellene er lagt til steder som i utgangspunktet ikke har noen tilknytning til Visma eller Vismas virksomhet, skjerper dette kravet til reisens faglige innhold for at turen skal anses å ha hovedsakelig forretningsmessig preg.

 

4.   Vi planlegger å gjennomføre et faglig opplegg som en del av turen med våre forretningsforbindelser. Vil turen i sin helhet da være skattepliktig?

Selv om reisen anses å ha hovedsakelig forretningsmessig preg, skal det foretas beskatning ved dekning av kostnader som er av privat karakter. Dette vil etter vår vurdering blant annet omfatte ektefelles/ledsagers deltakelse, eventuelt forlenget opphold, startavgift på skiløpet med mer. Se forøvrig svar på spørsmål 3.5.   I forbindelse med arrangementet vi ønsker å gjennomføre i Visma Ski Classics skal flere ansatte delta på turen. Vil dette være skattepliktig for de som deltar?

Også for egne ansatte som deltar på arrangementene vil det være spørsmål om det er grunnlag for fordelsbeskatning dersom tiltaket hovedsakelig har karakter av ferie/rekreasjon/fornøyelse. Vurderingen stiller seg imidlertid i et nye annet lys, ettersom egne ansatte ofte vil ha en arrangørrolle eller annet ansvar i tillegg til den representasjonen som foretas. Dette innebærer at selv om forretningsforbindelsene kan anses skattepliktige for fordelen, kan det likevel tenkes at den ansatte ikke er skattepliktig.

 

Hvorvidt arrangementet anses som en fordel for den ansatte, må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, der en ser på hvilket ansvar den ansatte har, hvilke oppgaver som må utføres under arrangementet mv.  

 

Avgjørende for denne vurderingen er om den rollen og de oppgavene den ansatte har på turen «er preget av arbeid i tradisjonell forstand, dvs. ikke utelukkende oppgaver av representativ art», se UTV-2005-1036.

 

6.   Jeg har vunnet en gevinst ved tilfeldig trekning, er denne skattepliktig?

Så lenge gevinsten er under NOK 10 000,- unntar skatteloven § 5-50 skatteplikt av tilfeldige gevinster. Tilfeldige gevinster omfatter blant annet gevinst fra konkurranser, spill, lotteri og lignende. jf. Lignings ABC (2015) s. 1270.  7.   Jeg har vunnet en kunnskaps- eller ferdighetskonkurranse, er dette skattepliktig?

Premier i kunnskapskonkurranser eller andre ferdighetskonkurranser (eks. bildekonkurranse på Instagram) er skattefritt uavhengig av premiens størrelse. jf. Lignings-ABC 2015 s 1270 jf. Ot. prp. nr 76 (1989-90).