Bedömning av skattekonsekvenser som följd av sponsring av Visma Ski Classics säsongen 18/19

 1 Bakgrund och fakta

Visma har tecknat avtal om att bli titelsponsor för säsongen 2018/19 för Ski Classics, en organisation som är värd för en mängd olika skidåkare för amatörer och professionella skidåkare i Europa.

 Som ett resultat av denna sponsring  tilldelasVisma startnummer till varje lopp.

Visma har beställt ytterligare biljetter till enskilda tävlingar. Biljetterna kommer till del att utnyttjas av anställda på Visma och till del som marknadsföring. Framför allt de extrabiljetter som beställts kan komma att fördelas på olika vis, t ex via utlottning, premier eller i marknadsföringssyfte till Visma-anställda, kunder eller leverantörer.

 Vår uppgift är att göra en bedömning av de skattemässiga konsekvenserna av att Visma fördelar startnummer, representerar och har andra aktiviteter i samband med skidtävlingarna.

2 Avdragsrätt för Visma

Som vi förstår saken, har Visma inga utgifter förutom de faktiska kostnaderna som titelsponsor. Om Visma har andra kostnader, kommer avdragsrätten för dessa att bero på vem mottagaren är och vilken typ av kostnader det är.

3 Mutor

Det är straffbart att erbjuda någon en fördel, som otillbörligt påverkar myndighetsutövning, offentlig upphandling alternativt mottagarens sätt att fullgöra sina arbetsuppgifter eller sitt uppdrag. Det är många faktorer som påverkar om det kan betecknas som mutbrott; förmånens karaktär och värde, hur gåvan överlämnas och till vem.

Vi rekommenderar på grundval av detta att Visma avstår från att ge ovanstående sponsorbiljetter/ sponsorpaket till offentliga organ i allmänhet, eller verksamhet där det äger rum eller kommer att äga rum förhandlingar eller andra villkor som gör att ovanstående sponsorbiljetter/ sponsorpaket kan påverka resultatet.

4 Skatteansvar för mottagaren

4.1 Gåvor till anställda

Huvudregeln är att en förmån är skattepliktig, och att förmånsvärdet är marknadsvärdet, vilket motsvarar vad enskilde skulle fått betala om han/hon skulle bokat själv. Vad Visma har betalat har ingen betydelse för fastställande av förmånsvärdet. Visma betalar arbetsgivaravgift på förmånsvärdet.

4.2 Gåvor till personer anställda på andra företag än Visma

Gåvor som Visma ger till personer anställda på andra företag än Vima, kommer att vara skattepliktiga för mottagaren om gåvan har ett klart samband med anställningen, dvs att det är sannolikt att gåvan inte skulle ha givits om den anställde inte hade varit anställd där han/hon är, eller hade det uppdraget han/hon har.

4.3 Representation - Affärsrelationer

Om Visma direkt bjuder affärspartners att delta i evenemang i Visma Ski Classics, kommer det att betraktas som representation, med det regelverk och gränsbelopp som gäller för representaion/konferenskostnad med det regelverk och gränsbelopp som gäller för dessa aktiviteter.

Även om Visma får en avdragsgill kostnad för representation, kan det vara en skattepliktig förmån för affärspartnern.

Vid bedömningen om arrangemanget är avdragsgillt som representation alternativt konferens bör det understrykas att val av resmål, programmet för evenemanget och om annan familjemedlem deltar har betydelse. Detta måste bedömas i varje enskilt fall.

Eftersom destinationerna i dessa fall är platser som i princip inte har någon koppling till affärsrelationen eller Visma eller Vismas verksamhet, skärper detta kravet på resans profesionella innehåll för den resan skall huvudsakligen bedömas att ha en kommersiell karaktär.

4.4 Egen personal hos Visma

Även för de anställda som deltar i evenemangen finnas frågan om huruvida det föreligger en skattepliktig förmån om arrangemangets huvudsakliga karaktär är av ledighet / fritid / nöjen.

För att kunna bedöma om en anställd ska förmånsbeskattas för en studie- eller konferensresa måste man ta hänsyn till flera olika faktorer, bland annat syftet med resan, vilken nytta resan kan få för arbetsgivarens verksamhet, val av resmål och studiernas eller konferensens uppläggning. En viktig omständighet är den tidsmässiga fördelningen mellan studier/konferens och andra aktiviteter under resan.

4.5 För arbetsgivare

Om studie- eller konferensresan anses utgöra en skattepliktig förmån ska arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter beräknat på förmånens värde.

Anställda som åker på en studie- eller konferensresa, som betalas av arbetsgivaren, ska inte beskattas för värdet av resan så länge det handlar om en renodlad studie- eller konferensresa.

Avgörande för denna bedömning av den roll och de uppgifter den anställde har attraktionen kan "kännetecknas av arbete i traditionell mening, det vill säga inte enbart arbete av representativ art.

5 Utlottning, gåvor, vinster o dyl

Tävlingsvinster är skattepliktiga både för anställda på Visma och till övriga personer och ska beskattas som inkomst av tjänst. Visma skall även betala arbetsgivaravgifter samt lämna kontrolluppgift.

Om det är till personer som inte är anställda i Visma, så gäller beloppsgränsen 1 000 kronor för att det ska vara avgiftspliktigt. Kontrolluppgift ska dock göras redan vid 100 kronor. Visma skall för personer som inte är anställda hos Visma även göra skatteavdrag (30 %) om Visma har betalat ut en kontant ersättning.