Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Visma vám pomôže pochopiť, aké osobné údaje zbierame a prečo ich zbiera, ako s vašimi osobnými údajmi zaobchádza, ako ich chráni, ukladá, exportuje a odstraňuje.

Osobné údaje sú informácie, ktoré Vás môžu identifikovať ako osobu, ako je e-mailová adresa, ulica, telefónne číslo atď.

Typy osobných údajov, ktoré o vás spoločnosť Visma spracúva, môžu byť nasledovné:

 • Základné osobné údaje, ako je meno, adresa, telefónne číslo, e-mail a demografické údaje,
 • Informácie o používateľovi a prenose dát na webovej stránke, ako je prihlasovacie údaje, používateľské meno a IP adresa,
 • Finančné informácie, ako sú informácie týkajúce sa faktúr,
 • Obsah, ktorý ste nahrali alebo poskytli, napríklad fotografie, komentáre, články a videá,
 • Informácie poskytnuté v žiadostiach o zamestnanie.

Na účely uvedené v časti „Prečo spracúvame osobné údaje“ spoločnosť Visma nespracúva vaše citlivé osobné údaje

Vo všeobecnosti spoločnosť Visma zbiera osobné údaje priamo od vás alebo iných osôb spojených s naším zákazníkom. Ak zákazník, pre ktorého pracujete nakupuje produkty alebo služby spoločnosti Visma prostredníctvom partnerskej spoločnosti Visma, môže Visma zbierať údaje o vás od partnerskej spoločnosti.

Pri používaní webových stránok spoločnosti Visma, Visma aplikácií/služieb a pri komunikácii s nami prostredníctvom e-mailu používame aj súbory cookie a iné formy sledovania, aby sme optimalizovali vášho zážitku so spoločnosťou Visma a našimi webovými stránkami. Viac informácií nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

V niektorých prípadoch môžeme o vás zbierať informácie aj z iných zdrojov. Týmito zdrojmi môžu byť agregátory údajov tretích strán, marketingoví partneri spoločnosti Visma, verejné zdroje alebo sociálne siete tretích strán.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov spoločnosti Visma sa uplatňuje, keď spoločnosť Visma a jej dcérske spoločnosti (Visma) spracúvajú vaše osobné údaje na rôzne účely ako aj komunikáciu napríklad v týchto prípadoch:

Nákup a doručenie

 • Sprostredkovanie objednávok, zmlúv a platieb zákazníkov,
 • Ponuka služieb priamo vám, napríklad elektronické vzdelávanie, webové semináre, správy atď.m
 • Poskytovanie vyžiadaných ponúk produktov a služieb zákazníkomm
 • Tvorba a poskytovanie účtov pre používateľov našich služieb.

Podpora a zlepšovanie

 • Zlepšovanie a rozvíjanie kvality, funkčnosti a efektivity našich produktov, služieb a stránok Visma a zároveň aj používateľských skúseností s nimi,
 • Ponuka zákazníckej podpory našich produktov a služieb,
 • Prevádzka komunity používateľov s cieľom vzdelávať používateľov a umožniť interakciu medzi nimi a spoločnosťou Visma.

Zabezpečenie

 • Zisťovanie, zmierňovanie a predchádzanie bezpečnostným hrozbám a zneužitiu a vykonávanie údržby a odstraňovanie chýb

Marketing

 • Správa a odosielanie marketingových preferencií a obsahu
 • Tvorba záujmových profilov s cieľom propagovať relevantné produkty a služby (profilovanie)

Nábor zamestnancov

 • Správa výberového procesu a spracovanie žiadosti o zamestnanie
 • Vyhodnocovanie dokumentov, realizácia pohovorov, realizácia screeningov

Informácie o tom, ako sa osobné údaje spracúvajú v rámci jednej z našich mnohých služieb sú uvedené v príslušnej zmluve o spracovaní údajov pre danú službu. Spoločnosť Visma v takýchto prípadoch vystupuje ako sprostredkovateľ údajov a spracúva údaje v mene a podľa pokynov zákazníka. Ďalšie informácie týkajúce sa týchto záležitostí získate od zákazníckej podpory pre danú službu.

V rámci skupiny Visma

Keďže spoločnosť Visma pozostáva z mnohých rôznych dcérskych spoločností, je pre nás dôležité, aby sme vám poskytli čo najlepšiu celkovú skúsenosť. V záujme zachovania prehľadu a oboznamovania môže spoločnosť Visma zdieľať vaše osobné údaje v rámci spoločností v skupine Visma.

Mimo skupiny Visma

Spoločnosť Visma môže zdieľať vaše osobné údaje aj s externými tretími stranami v nasledujúcich súvislostiach:

Komunity používateľov spoločnosti Visma
Ak napíšete príspevok, komentár alebo niečo podobné v komunitách používateľov spoločnosti Visma alebo na iných fórach na webových stránkach spoločnosti Visma, takéto informácie môže čítať a používať ktokoľvek, kto má prístup k takýmto fóram. Spoločnosť Visma nezodpovedá za žiadne informácie, ktoré poskytnete na takýchto fórach alebo webových stránkach spoločnosti Visma.

Obchodní partneri
Spoločnosť Visma môže zdieľať vaše osobné údaje s našimi partnermi v prípade, že je to legitímne z obchodného hľadiska a v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Verejné orgány
Polícia a iné orgány môžu od spoločnosti Visma požadovať prístup k osobným údajom. V týchto prípadoch spoločnosť Visma poskytne údaje len vtedy, ak na to existuje súdny príkaz atď.

Spoločnosť Visma využíva na spracovanie osobných údajov sprostredkovateľov. Títo sprostredkovatelia sú zvyčajne predajcovia cloudových služieb alebo iných IT hostingových služieb.

Pri využívaní sprostredkovateľov spoločnosť Visma uzatvorí zmluvu o spracovaní údajov s cieľom zabezpečiť vaše práva na ochranu osobných údajov. Ak sa sprostredkovatelia nachádzajú mimo EÚ, spoločnosť Visma zabezpečuje právne základy pre takéto medzinárodné prenosy vo vašom mene, a to podľa tohto dokumentu na základe použitia vzorových doložiek EÚ.

Informácie o čiastkových sprostredkovateľoch, ktorí sa využívajú na poskytovanie služieb spoločnosti Visma pre vás nájdete v našom centre Visma Trust Centre.

Vždy si môžete vyžiadať prehľad a podrobnejšie informácie o sprostredkovateľoch spoločnosti Visma, a to podľa právnych základov v tomto dokumente pre vyššie uvedené medzinárodné prenosy. Informácie o tom, ako kontaktovať spoločnosť Visma nájdete v poslednej časti tohto vyhlásenia.

Spoločnosť Visma bude uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako to bude potrebné na plnenie našich zmluvných povinností. Pri spracúvaní vašich osobných údajov na inom právnom základe, napríklad na základe oprávneného záujmu, sa údaje uchovávajú tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu spracúvania.

Vaše osobné údaje teda môžu podliehať rôznym zásadám uchovávania v závislosti od typu údajov a účelu ich zbierania. Tu je niekoľko príkladov:

Pri nábore spoločnosť Visma vymaže vaše osobné údaje, ako je životopis, žiadosť a iné dokumenty, po ukončení náborového procesu, zvyčajne maximálne 6 mesiacov po uzávierke žiadostí, pokiaľ sa s vami nedohodne inak.

Ďalším príkladom sú kontaktné údaje uložené na marketingové účely vrátane potenciálnych kontaktov alebo zákazníkov. Takéto osobné údaje budú vymazané najneskôr 36 mesiacov po poslednej zaznamenanej aktivite.

Ohľadom ďalších informácií týkajúcich sa vymazania neváhajte kontaktovať spoločnosť Visma (pozri kontaktné informácie v poslednej časti tohto vyhlásenia).

Základné práva 

V súvislosti s naším spracovaním Vašich osobných údajov sa môžete dovolávať nasledujúcich práv:

 • Prístup. Máte právo požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • Oprava. Máte tiež právo požiadať spoločnosť Visma o opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. Ak máte u spoločnosti Visma účet pre stránku Visma, zvyčajne to možno vykonať prostredníctvom príslušných sekcií „váš účet“ alebo „váš profil“ na príslušnej stránke alebo službe Visma. 
 • Vymazanie. Môžete požiadať spoločnosť Visma o vymazanie osobných údajov, ktoré sa vás týkajú.
 • Obmedzenie. Môžete nás požiadať o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov
 • Prenosnosť. Môžete nás požiadať, aby sme Vám alebo iným poskytli Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.
 • Namietanie. Z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov alebo na účely priameho marketingu. Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely plnenia úloh vykonávaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo na základe oprávnených záujmov. 

Upozorňujeme, že z vyššie uvedených práv môžu existovať určité výnimky alebo obmedzenia, ktoré môžu platiť v závislosti od konkrétnych okolností Vašej situácie. V takýchto prípadoch Vám poskytneme podrobné informácie o príslušnej výnimke alebo obmedzení a pomôžeme Vám uplatniť Vaše práva v čo najväčšom možnom rozsahu v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami.

Na podanie žiadostí, ako je zmienené v tejto časti, použite tento formulár.

Nakoniec máte tiež právo podať sťažnosť orgánom na ochranu údajov v súvislosti s naším spracovaním vašich osobných údajov.

Pri interakcii so spoločnosťou Visma, napr. pri návšteve webových stránok spoločnosti Visma, sťahovaní obsahu, účasti na webových seminároch a v rámci využívania služieb spoločnosti Visma bude spoločnosť Visma spracúvať vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu. Účelom je poskytnúť vám relevantný marketingový obsah týkajúci sa služieb spoločnosti Visma.

Spoločnosť Visma vám poskytuje relevantný obsah prostredníctvom priameho marketingu na platformách sociálnych médií, webových stránkach alebo v službe spoločnosti Visma na základe vašich preferencií. Spracúvané osobné údaje sú súhrnné údaje o vás, ako napríklad IP adresa, záujmy (kde ste klikli atď.), používateľské meno a zariadenie. To sa vykonáva prostredníctvom technológií, ako sú súbory cookie, a nazýva sa profilovanie.

Spoločnosť Visma používa e-mail na marketingové účely, avšak len v prípade vášho súhlasu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi o marketingu. Ak ste súhlasili, vždy máte možnosť súhlas odvolať, ako je opísané nižšie, alebo keď dostanete e-mail obsahujúci marketing.

Máte právo odvolať súhlas so zasielaním marketingových správ od spoločnosti Visma a môžete tak urobiť buď:

 1. Podľa pokynov na odvolanie súhlasu v príslušnej marketingovej komunikácii
 2. Zmenou preferencií v príslušnej časti upraviť účet, ak máte účet v spoločnosti Visma
 3. Kontaktujte nás pomocou tohto formulára.
 4. Použitím príslušného nástroja na správu prihlásenia

Vždy tiež budete mať možnosť prihlásiť sa/odhlásiť sa z používania súborov cookie na konkrétnej webovej stránke prostredníctvom nášho banneru so súbormi cookie.

Upozorňujeme, že aj keď odvoláte súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie, stále môžete dostávať administratívnu komunikáciu od spoločnosti Visma, napríklad potvrdenia objednávok a oznámenia potrebné na správu vášho účtu alebo služieb poskytovaných zákazníkom.

Odporúčame vám, aby ste si toto Vyhlásenie pravidelne prezerali. Ak vykonáme významné zmeny v našom Vyhlásení, ktoré podstatne zmenia naše postupy ochrany osobných údajov, môžeme vás o tom informovať aj inými prostriedkami, napríklad zaslaním e-mailu alebo zverejnením oznámenia na našej firemnej webovej stránke a/alebo na stránkach sociálnych médií pred nadobudnutím účinnosti zmien. 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa reviduje najmenej raz ročne a zmeny schvaľuje Visma Compliance Council. Posledná aktualizácia: 2023-01-19.

Spoločnosť Visma je európska korporácia s právnymi subjektmi, obchodnými procesmi, štruktúrami riadenia a technickými systémami, ktoré presahujú hranice. Spoločnosť Visma dodáva softvér a služby súkromným a verejným podnikom v Európe. Hlavné sídlo spoločnosti Visma sa nachádza v Osle.

Všetky dôležité rozhodnutia týkajúce sa ochrany osobných údajov v spoločnosti Visma prijíma na podnikovej úrovni Visma Compliance Council, na ktorú dohliada a ktorej predsedá referent pre ochranu údajov (DPO). Prevádzkovateľom zodpovedným za spracovanie vašich osobných údajov je:

Visma Group a jej dcérske spoločnosti
Hlavné sídlo spoločnosti: Karenslyst allé 56, 0277 Oslo, Nórsko
Telefónne číslo: +47 46 40 40 00

Ceníme si váš názor. Ak máte akékoľvek pripomienky alebo otázky týkajúce sa nášho Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo akékoľvek obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov vrátane možného porušenia vášho súkromia, kontaktujte nás pomocou tohto formulára.

Vaše žiadosti alebo sťažnosti budeme riešiť dôverne. Náš zástupca vás bude kontaktovať, aby sa zaoberal vašimi problémami a načrtol možnosti ich riešenia. Naším cieľom je zabezpečiť, aby sa sťažnosti riešili včas a vhodným spôsobom.

Drag