Visma Community

General Terms & Conditions

Generelle vilkår og betingelser

Kort om Community

Visma Community er et nettsamfunn som er utviklet av Visma for kunder og andre som ønsker å få kunnskap om Visma sine produkter og tjenester, samt motta relevant faglig informasjon.

Dersom du vil delta aktivt i Community må du registrere deg som bruker. Da har du mulighet til å kommunisere med Visma og likesinnede brukere om våre produkter, tjenester eller faglige temaer.

Personvern i Community

Som bruker i Community, hva samtykker jeg til at Visma kan bruke mine personopplysninger til?

Som ledd i å levere Community til deg som bruker behandler Visma dine personopplysninger.  Ved registrering oppgir du navn, e-post, språk og land. Dersom du finnes i vår kontaktbase fra før, f.eks fordi du er kunde, vil disse eksisterende dataene bli koblet mot brukeren som du oppretter i Community. Dette gjøres for å gi deg riktige tilganger.  Noen områder i Community er lukket og gir kun innsyn for spesifikke grupper.

Ved å opprette en bruker i Community samtykker du til at Visma bruker dine personopplysninger til følgende formål:

 • administrere din brukertilgang til Community for å kommuniserer våre produkter, tjenester eller faglig innhold til deg;

 • administrere ditt brukerforhold til våre produkter og tjenester

 • legge til rette for direkte dialog med Visma og brukere av Community seg i mellom;

 • motta, behandle og dele innlegg og forslag fra brukere for å videreutvikle Visma sine produkter og tjenester;

 • bygge interesseprofil om deg som bruker ved å registrere dine utviste interesser og handlinger i Community. Denne profilen danner sammen med øvrige opplysninger du gir oss grunnlaget for hvilken type og hvordan Visma kommuniserer relevant informasjon til deg, både innenfor og utenfor Community.


Hvordan kan jeg påvirke informasjonen som Visma ønsker å kommunisere til meg?

Du kan når som helst oppdatere dine interesser eller velge å ikke motta mer informasjon fra Visma Community ved å gå til “min profil” og endre dine innstillinger for varsling og epost. Merk imidlertid at du kan ha samtykket til å motta informasjon fra andre Visma selskaper, og gjennom andre kanaler, enn det som omfattes av Visma Community.  

Dersom du skulle ønske å deaktivere brukeren din i Visma Community i sin helhet sender du epost til community@visma.com

Hvem behandler mine personopplysninger?

For å kunne oppfylle formålene inntatt i kulepunktene over, herunder å kommunisere informasjon til deg som er tilpasset din interesseprofil,  behandles dine personopplysninger av de selskapene i Visma konsernet som er tilsluttet Community. I tillegg vil underleverandører kunne ha tilgang til dine personopplysninger som ledd i at de bistår oss med driften av Community, samt bistår oss med å oppfylle våre formål som opplistet i kulepunktene over.  Se her for oversikt over Visma selskaper og underleverandører som kan ha tilgang til dine personopplysninger per i dag. Visma sikrer dine data og rettigheter gjennom databehandleravtaler med disse.

Der tredjeparter med tilgang til dine personopplysninger er lokalisert utenfor EU/EØS området - som f.eks Oracle - garanterer Visma for at det finnes lovlig grunnlag for eventuell overføring av dine data til dette landet, enten i form av EU Standard Contractual Clauses eller Privacy Shield.

Hvilke personoplysninger vil være synlig for andre?

Personopplysninger om brukere som vil være synlig for andre, og søkbart på nettet i og utenfor Community, er bilde du velger å laste opp, ditt brukernavn i Visma Community, dato for registrering og siste besøk i Community. I tillegg til det du selv velger å publiserer i åpne områder.

Merk at det du aktivt har valgt å publisere i Community, for eksempel innlegg i diskusjonsforum, ikke vil bli slettet selv om brukerkontoen din deaktiveres. På bakgrunn av legitime interesser beholder Visma disse innleggene for å oppfylle formålet om å tilrettelegge for support i Community gjennom å tilgjengeliggjøre brukernes dialog med Visma, samt tilgjengeliggjøre dialogen brukerne i mellom. Visma anser ikke dette som inngripende for brukernes personvern, da Community innbyr til frivillige faglige diskusjonstemaer.

Visma står ikke ansvarlig for det våre kunder eller andre eksterne personer skriver i nettsamfunnet.

Hvor finner jeg mer informasjon om personvern i Visma og noen som kan svare på spørsmål?

Du finner mer informasjon om vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter i denne forbindelse i vår personvernerklæring.

Dersom du har spørsmål rundt personvern i Visma Community, herunder retten til innsyn i vår behandling av dine personopplysninger, nærmere informasjon om underleverandører, sletting eller retting av mangelfulle opplysninger etc., ta kontakt med oss per epost til: privacy@visma.com.

Allmänna villkor

Kort om Community

Visma Community är ett nätforum som utvecklats av Visma för kunder och andra som vill få kunskap om Vismas produkter och tjänster samt få relevant ämnesinformation.

Om du vill delta aktivt i Communityn måste du registrera dig som användare. Då har du möjlighet att kommunicera med Visma och likasinnade användare om våra produkter, tjänster eller olika ämnesområden.

Communityn får inte användas till stötande inlägg dvs förtal, förolämpningar, hets mot folkgrupp osv. Sådana “stötande”inlägg kommer att tas bort av Visma och vid allvarliga överträdelser så kan användaren stängas av.

Personskydd i Community

Som användare i Community, vad godkänner jag att Visma kan använda mina personuppgifter till?

Som ett led i att leverera en Community till dig som användare behandlar Visma dina personuppgifter. Vid registrering anger du namn, e-post, språk och land. Om du finns i vår kontaktbas sedan tidigare, t.ex. om du är kund, kommer dessa befintliga uppgifter att kopplas till den användare du skapar i Community. Det görs för att ge dig åtkomst till rätt områden. Vissa områden inom Communityn är stängda och är endast tillgängliga för specifika grupper.

Genom att skapa en användare i Communityn godkänner du att Visma använder dina personuppgifter i följande syften:

 • administrera din användaråtkomst till Community för att kommunicera våra produkter, tjänster eller ämnesinnehåll till dig;
 • administrera din användarrelation till våra produkter och tjänster
 • skapa förutsättningar för direkt dialog med Visma och mellan användarna av Community;
 • ta emot, behandla och dela inlägg och förslag från användare för att vidareutveckla Vismas produkter och tjänster;
 • bygga upp en intresseprofil om dig som användare genom att registrera dina angivna intressen och handlingar i Community. Den här profilen, tillsammans med annan information du ger oss, utgör grunden för vilken typ av information och hur Visma kommunicerar relevant information till dig, både inom och utanför Communityn.

Hur kan jag påverka den information som Visma vill kommunicera till mig?

Du kan när som helst uppdatera dina intressen eller välja att inte ta emot mer information från Visma Community genom att gå till ”min profil” och ändra dina inställningar för meddelanden och e-post. Observera dock att du kan ha godkänt att ta emot information från andra Visma-företag och genom andra kanaler än de som omfattas av Visma Community.  

Om du vill avaktivera din användare i Visma Community i sin helhet skickar du e-post till community@visma.com

Vem behandlar mina personuppgifter?

För att leva upp till målen i punkterna ovan, däribland att kommunicera information till dig som är anpassad efter din intresseprofil, behandlas dina personuppgifter av de företag i Visma-koncernen som är anslutna till Community. Dessutom kommer underleverantörer att ha tillgång till dina personuppgifter som ett led i att de hjälper oss med driften av Community, samt hjälper oss att uppnå de mål som anges i punkterna ovan.  Se här för en översikt över de Visma-företag och underleverantörer som kan ha tillgång till dina personuppgifter per i dag. Visma säkrar dina uppgifter och rättigheter genom databehandlingsavtal med dessa företag.

När tredjepart med tillgång till dina personuppgifter finns utanför EU/EES-området – som t.ex. Oracle – garanterar Visma att det finns en laglig grund för en eventuell överföring av dina uppgifter till det här landet, antingen i form av EU Standard Contractual Clauses eller Privacy Shield.

Vilka personuppgifter kommer att vara synliga för andra?

Personuppgifter om användare som kommer att vara synliga för andra och sökbara på nätet i och utanför Community är bilder som du väljer att ladda upp, ditt användarnamn i Visma Community, datum för registrering och senaste besök på Community. Utöver det som du själv väljer att publicera i öppna områden.

Observera att det du aktivt har valt att publicera i Community, exempelvis inlägg i diskussionsforum, inte kommer att raderas även om ditt användarkonto avaktiveras. Av legitima intressen behåller Visma de här inläggen för att uppnå målet att möjliggöra support i Community genom att göra användarnas dialog med Visma och dialogen mellan användarna tillgänglig. Visma anser inte detta vara ett ingrepp i användarnas personskydd, eftersom Community bjuder in till frivilliga ämnesdiskussioner.     

Visma ansvarar inte för det som våra kunder eller andra externa personer skriver i nätforumet.

Var hittar jag mer information om personskydd i Visma och någon som kan svara på frågor?

Du hittar mer information om vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter i anslutning till vår personskyddsdeklaration.


Om du har frågor kring personskydd i Visma Community, däribland rätten till insyn i vår behandling av dina personuppgifter, mer information om underleverantörer, radering eller korrigering av felaktiga uppgifter etc., ta kontakt med oss per e-post: privacy@visma.com.

Generelle vilkår og betingelser

Kort om Visma Community

Visma Community er et brugerforum udviklet af Visma for kunder og andre som ønsker at få kendskab til Vismas produkter og tjenester, samt modtage relevant faglig information.

Hvis du vil deltage aktivt i communitiet skal du registrere dig som bruger. Som bruger har du mulighed for at kommunikere med Visma og andre brugere som dig om vores produkter, tjenester og faglige temaer.

Persondata i Visma Community

Hvad giver jeg som bruger i Visma Community samtykke til at Visma må bruge mine personoplysninger til?

For at du som bruger skal kunne bruge communitiet behandler Visma dine personoplysninger. Ved registrering opgiver du navn, e-mail, sprog og land. Hvis du allerede findes i vores kontaktdatabase fra tidligere, eks. hvis du er kunde, så vil dine eksisterende data blive koblet til den bruger som du opretter i communitiet. Dette gøres for at kunne give dig de rigtige adgange. Nogle områder på communitiet er lukkede og gives kun adgang til for specifikke grupper.

Ved at oprette en bruger i Visma Community giver du dit samtykke til, at Visma bruger dine personlige oplysninger til følgende formål:

 • Administrere din brugeradgang til communitiet for at kunne kommunikere om vores produkter, tjenester eller fagligt indhold til dig;

 • Administrere dit brugerforhold til vores produkter og tjenester;

 • Gøre det muligt at have direkte dialog med Visma og andre brugere af communitiet;

 • Modtage, behandle og dele indlæg og forslag fra brugere for at videreudvikle Vismas produkter og tjenester;

 • Opbygge en profil baseret på dine interesser som bruger ved at registrere dine udviste interesser og handlinger i communitiet. Denne profil, kombineret med anden information som du eventuelt giver os, danner grundlag for typen af information og hvordan Visma Community kommunikerer relevant information til dig - både i og udenfor communitiet.

Hvordan kan jeg påvirke den information som Visma ønsker at kommunikere til mig?

Du kan til enhver tid opdatere alle dine interesser, eller vælge ikke at modtage mere information fra Visma Community. Det gør du ved at gå til “min profil” og ændre dine indstillinger for notifikationer og emails. Bemærk imidlertid at du kan have givet samtykke til at modtage information fra andre Visma selskaber, og gennem andre kanaler end det, der er omfattet af Visma Community,

Hvis du ønsker at din bruger i Visma Community skal deaktiveres, så skal du sende en email til community@visma.com

Hvem behandler mine personoplysninger?

For at kunne opfylde målene i punkterne ovenfor, herunder at kommunikere information som er tilpasset dine interesser, behandles dine personoplysninger af de selskaber i Visma-koncernen, som er tilknyttet communitiet. Derudover vil underleverandører kunne have adgang til dine personoplysninger som led i at bistå os med driften af communitiet, og med at opfylde vores formål som er oplistet i punkterne ovenfor. Se her en oversigt over Visma selskaber og underleverandører, som kan have adgang til dine personoplysninger fra og med i dag. Visma sikrer dine data og rettigheder ved at have databehandlingsaftaler med vores underleverandører.

Hvis en tredjepart med adgang til dine personoplysninger er lokaliseret uden for EU, garanterer Visma at der er et lovligt grundlag for eventuel overførsel af dine data til dette land, enten i form af EU standard Contractual Clauses eller Privacy Shield.

 

Hvilke personoplysninger vil være synlige for andre?

Personoplysninger om brugere af Visma Community, som vil være synlige for andre, og søgbare på nettet og udenfor communitiet, er det billede som du vælger at uploade, dit brugernavn i Visma Community, dato for registrering og seneste besøg i communitiet. Derudover også det, som du vælger at publicere i åbne områder.

Bemærk at det du aktivt har valgt at publicere i communitiet, for eksempel indlæg i diskussionsforum, ikke vil blive slettet selvom din brugerkonto deaktiveres. På baggrund af legitime interesser beholder Visma disse indlæg for at opfylde formålet om at gøre support mere tilgængelig i communitiet, ved at gøre brugernes dialog med Visma og brugerne imellem tilgængelig. Visma anser det ikke som en indgriben i brugerens privatliv, da communitiet indbyder til frivillige faglige diskussionstemaer.

Visma er ikke ansvarlig for det som vores kunder eller andre eksterne personer skriver i vores brugerforum.

 

Hvor finder jeg mere information om persondata i Visma og får svar på mine spørgsmål?

Du finder mere information om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder i denne forbindelse i vores privatlivspolitik.

Hvis du har spørgsmål omkring privatlivspolitik i Visma Community, herunder retten til indsigt i vores behandling af dine personoplysninger, nærmere information om underleverandører, sletning eller retning af mangelfulde oplysninger etc. så kan du sende os en email på: privacy@visma.com.

Yleiset ehdot

Tietoja Communitysta

Visma Community on Visman kehittämä verkkoyhteisö asiakkaille ja muille tahoille, jotka haluavat saada tietoja Visman tuotteista ja palveluista ja vastaanottaa tärkeää toimialaan liittyvää tietoa.

Voidaksesi osallistua aktiivisesti Community-yhteisöön sinun on rekisteröidyttävä käyttäjäksi. Tällöin voit vaihtaa Visman ja muiden käyttäjien kanssa tietoja tuotteistamme, palveluistamme tai toimialaan liittyvistä aiheista.

Yksityisyydensuoja Community-yhteisössä

Mihin Communityn käyttäjänä annan Vismalle luvan käyttää henkilötietojani?

Communityn käyttö edellyttää, että annat Vismalle luvan käsitellä henkilötietojasi. Rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitat nimesi, sähköpostiosoitteesi, kielesi ja maasi. Jos tietosi ovat jo ennestään yhteystietokannassamme esimerkiksi sen vuoksi, että olet asiakkaamme, nämä tiedot yhdistetään käyttäjään, jonka luot Community-yhteisöön. Tämän tarkoituksena on antaa sinulle asianmukaiset käyttöoikeudet. Communityssa on lukittuja osia, jotka näkyvät vain tietyille ryhmille.

Luomalla käyttäjän Community-yhteisöön hyväksyt sen, että Visma käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Community-käyttäjätilisi hallinnointi tuotteitamme ja palveluitamme ja toimialaa koskevien tietojen välittämiseksi sinulle
 • Tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvän käyttäjäsuhteesi hallinnointi
 • Visman ja Communityn käyttäjien välisen suoran vuoropuhelun mahdollistaminen 
 • Käyttäjiltä tulevien mielipiteiden ja ehdotusten vastaanotto, käsittely ja jakaminen Visman tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi
 • Voit luoda kiinnostusprofiilin, joka kuvaa sinua käyttäjänä rekisteröimällä mielenkiinnon kohteesi ja toimintasi Communityyn. Tämän profiilin ja muiden meille antamiesi tietojen perusteella määritellään, minkälaista tietoa ja miten Visma välittää sinulle sekä Communityn sisällä että sen ulkopuolella.

Miten voin vaikuttaa tietoihin, joita Visma haluaa minulle välittää?

Voit milloin tahansa päivittää kiinnostuksenkohteesi tai kieltäytyä vastaanottamasta tietoja Visma Communitysta siirtymällä omaan profiiliisi ja muuttamalla ilmoitus- ja sähköpostiasetuksiasi. Huomaa kuitenkin, että olet saattanut hyväksyä tietojen vastaanottamisen muilta Visma-yrityksiltä ja muista kuin Visma Communityyn liittyvistä kanavista.

Jos haluat poistaa käyttäjätilisi kokonaan Visma Communitysta, lähetä sähköpostia osoitteeseen community@visma.com.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Community-yhteisöön liittyvät Visma-konsernin yritykset käsittelevät henkilötietojasi edellä mainituissa tarkoituksissa, kuten kiinnostusprofiiliasi vastaavien tietojen välittämiseksi. Lisäksi henkilötietoihisi voivat päästä käsiksi alihankkijat, jotka auttavat meitä Communityn ylläpidossa ja edellä mainittujen tavoitteiden täyttämisessä. Katso täältä Visma-yritykset ja alihankkijat, jotka voivat tällä hetkellä päästä käsiksi henkilötietoihisi. Visma turvaa tietosi ja oikeutesi näiden kanssa solmituilla tietojenkäsittelysopimuksilla.

Jos henkilötietoihisi pääsevät käsiksi kolmannet osapuolet, joiden toimipaikka sijaitsee EU:n/ETA:n ulkopuolella (esim. Oracle), Visma takaa, että tietojesi siirtämiselle kyseiseen maahan on lailliset perusteet, joko EU:n mallisopimuslausekkeiden tai Privacy Shield -tietosuojajärjestelyn mukaan.

Mitkä henkilötiedot näkyvät muille?

Käyttäjien henkilötietoja, jotka näkyvät muille ja jotka ovat etsittävissä verkossa Community-yhteisössä ja sen ulkopuolella, ovat lataamasi kuva, kirjautumisnimesi Visma Communityssa, rekisteröintipäivä ja viimeisin käynti Communityssa. Tämän lisäksi näkyy kaikki se, mitä itse päätät julkaista avoimissa osissa.

Huomaa, että kaikki aktiivisesti Communityssa kirjoittamasi julkaisut, esimerkiksi julkaisut keskustelufoorumilla, jäävät näkyviin, vaikka käyttäjätilisi poistettaisiin. Visma säilyttää nämä julkaisut lakisääteisistä syistä, koska käyttäjien ja Visman välisten vuoropuhelujen sekä käyttäjien keskinäisten vuoropuhelujen julkaiseminen parantaa Communityn kautta tarjottavaa tukea. Visman näkökulmasta tämä ei loukkaa käyttäjien yksityisyydensuojaa, sillä Community kannustaa vapaaehtoiseen toimialakohtaiseen keskusteluun.

Visma ei vastaa siitä, mitä asiakkaamme tai muut ulkopuoliset henkilöt kirjoittavat verkkoyhteisöön.

Mistä löydän lisätietoja Visman yksityisyydensuojakäytännöstä ja kuka vastaa mahdollisiin kysymyksiin?

Lisätietoja tavastamme käsitellä henkilötietoja ja tähän liittyvistä oikeuksistasi löydät yksityisyydensuojakäytännöstämme.

Jos sinulla on kysyttävää Visma Communityn yksityisyydensuojasta, kuten oikeudesta saada tietoja tavastamme käsitellä henkilötietojasi, alihankkijoita koskevista tiedoista ja puutteellisten tietojen poistamisesta tai korjaamisesta, ota yhteyttä kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen privacy@visma.com.