Terms & Conditions

Visma Community

Generelle vilkår og betingelser

Kort om Community

Visma Community er et nettsamfunn som er utviklet av Visma for kunder og andre som ønsker å få kunnskap om Visma sine produkter og tjenester, samt motta relevant faglig informasjon.

Dersom du vil delta aktivt i Community må du registrere deg som bruker. Da har du mulighet til å kommunisere med Visma og likesinnede brukere om våre produkter, tjenester eller faglige temaer.

Personvern i Community

Som bruker i Community, hva samtykker jeg til at Visma kan bruke mine personopplysninger til?

Som ledd i å levere Community til deg som bruker behandler Visma dine personopplysninger.  Ved registrering oppgir du navn, e-post, språk og land. Dersom du finnes i vår kontaktbase fra før, f.eks fordi du er kunde, vil disse eksisterende dataene bli koblet mot brukeren som du oppretter i Community. Dette gjøres for å gi deg riktige tilganger.  Noen områder i Community er lukket og gir kun innsyn for spesifikke grupper.

Ved å opprette en bruker i Community samtykker du til at Visma bruker dine personopplysninger til følgende formål:

 • administrere din brukertilgang til Community for å kommuniserer våre produkter, tjenester eller faglig innhold til deg;

 • administrere ditt brukerforhold til våre produkter og tjenester

 • legge til rette for direkte dialog med Visma og brukere av Community seg i mellom;

 • motta, behandle og dele innlegg og forslag fra brukere for å videreutvikle Visma sine produkter og tjenester;

 • bygge interesseprofil om deg som bruker ved å registrere dine utviste interesser og handlinger i Community. Denne profilen danner sammen med øvrige opplysninger du gir oss grunnlaget for hvilken type og hvordan Visma kommuniserer relevant informasjon til deg, både innenfor og utenfor Community.

 

Hvordan kan jeg påvirke informasjonen som Visma ønsker å kommunisere til meg?

Du kan når som helst oppdatere dine interesser eller velge å ikke motta mer informasjon fra Visma Community ved å gå til “min profil” og endre dine innstillinger for varsling og epost. Merk imidlertid at du kan ha samtykket til å motta informasjon fra andre Visma selskaper, og gjennom andre kanaler, enn det som omfattes av Visma Community.  

Dersom du skulle ønske å deaktivere brukeren din i Visma Community i sin helhet sender du epost til community@visma.com

Hvem behandler mine personopplysninger?

For å kunne oppfylle formålene inntatt i kulepunktene over, herunder å kommunisere informasjon til deg som er tilpasset din interesseprofil,  behandles dine personopplysninger av de selskapene i Visma konsernet som er tilsluttet Community. I tillegg vil underleverandører kunne ha tilgang til dine personopplysninger som ledd i at de bistår oss med driften av Community, samt bistår oss med å oppfylle våre formål som opplistet i kulepunktene over. Se her for oversikt over Visma selskaper og underleverandører som kan ha tilgang til dine personopplysninger per i dag. Visma sikrer dine data og rettigheter gjennom databehandleravtaler med disse.

Der tredjeparter med tilgang til dine personopplysninger er lokalisert utenfor EU/EØS området - som f.eks Oracle - garanterer Visma for at det finnes lovlig grunnlag for eventuell overføring av dine data til dette landet, enten i form av EU Standard Contractual Clauses eller Privacy Shield.

Hvilke personoplysninger vil være synlig for andre?

Personopplysninger om brukere som vil være synlig for andre, og søkbart på nettet i og utenfor Community, er bilde du velger å laste opp, ditt brukernavn i Visma Community, dato for registrering og siste besøk i Community. I tillegg til det du selv velger å publiserer i åpne områder.

Merk at det du aktivt har valgt å publisere i Community, for eksempel innlegg i diskusjonsforum, ikke vil bli slettet selv om brukerkontoen din deaktiveres. På bakgrunn av legitime interesser beholder Visma disse innleggene for å oppfylle formålet om å tilrettelegge for support i Community gjennom å tilgjengeliggjøre brukernes dialog med Visma, samt tilgjengeliggjøre dialogen brukerne i mellom. Visma anser ikke dette som inngripende for brukernes personvern, da Community innbyr til frivillige faglige diskusjonstemaer.

Visma står ikke ansvarlig for det våre kunder eller andre eksterne personer skriver i nettsamfunnet.

Hvor finner jeg mer informasjon om personvern i Visma og noen som kan svare på spørsmål?

Du finner mer informasjon om vår behandling av personopplysninger og dine rettigheter i denne forbindelse i vår personvernerklæring.

Dersom du har spørsmål rundt personvern i Visma Community, herunder retten til innsyn i vår behandling av dine personopplysninger, nærmere informasjon om underleverandører, sletting eller retting av mangelfulle opplysninger etc., ta kontakt med oss per epost til: privacy@visma.com.

Allmänna villkor

Kort om Community

Visma Community är ett nätforum som utvecklats av Visma för kunder och andra som vill få kunskap om Vismas produkter och tjänster samt få relevant ämnesinformation.

Om du vill delta aktivt i Communityn måste du registrera dig som användare. Då har du möjlighet att kommunicera med Visma och likasinnade användare om våra produkter, tjänster eller olika ämnesområden.

Communityn får inte användas till stötande inlägg dvs förtal, förolämpningar, hets mot folkgrupp osv. Sådana “stötande”inlägg kommer att tas bort av Visma och vid allvarliga överträdelser så kan användaren stängas av.

Personskydd i Community

Som användare i Community, vad godkänner jag att Visma kan använda mina personuppgifter till?

Som ett led i att leverera en Community till dig som användare behandlar Visma dina personuppgifter. Vid registrering anger du namn, e-post, språk och land. Om du finns i vår kontaktbas sedan tidigare, t.ex. om du är kund, kommer dessa befintliga uppgifter att kopplas till den användare du skapar i Community. Det görs för att ge dig åtkomst till rätt områden. Vissa områden inom Communityn är stängda och är endast tillgängliga för specifika grupper.

Genom att skapa en användare i Communityn godkänner du att Visma använder dina personuppgifter i följande syften:

 • administrera din användaråtkomst till Community för att kommunicera våra produkter, tjänster eller ämnesinnehåll till dig;
 • administrera din användarrelation till våra produkter och tjänster
 • skapa förutsättningar för direkt dialog med Visma och mellan användarna av Community;
 • ta emot, behandla och dela inlägg och förslag från användare för att vidareutveckla Vismas produkter och tjänster;
 • bygga upp en intresseprofil om dig som användare genom att registrera dina angivna intressen och handlingar i Community. Den här profilen, tillsammans med annan information du ger oss, utgör grunden för vilken typ av information och hur Visma kommunicerar relevant information till dig, både inom och utanför Communityn.

Hur kan jag påverka den information som Visma vill kommunicera till mig?

Du kan när som helst uppdatera dina intressen eller välja att inte ta emot mer information från Visma Community genom att gå till ”min profil” och ändra dina inställningar för meddelanden och e-post. Observera dock att du kan ha godkänt att ta emot information från andra Visma-företag och genom andra kanaler än de som omfattas av Visma Community.  

Om du vill avaktivera din användare i Visma Community i sin helhet skickar du e-post till community@visma.com

Vem behandlar mina personuppgifter?

För att leva upp till målen i punkterna ovan, däribland att kommunicera information till dig som är anpassad efter din intresseprofil, behandlas dina personuppgifter av de företag i Visma-koncernen som är anslutna till Community. Dessutom kommer underleverantörer att ha tillgång till dina personuppgifter som ett led i att de hjälper oss med driften av Community, samt hjälper oss att uppnå de mål som anges i punkterna ovan. Se här för en översikt över de Visma-företag och underleverantörer som kan ha tillgång till dina personuppgifter per i dag. Visma säkrar dina uppgifter och rättigheter genom databehandlingsavtal med dessa företag.

När tredjepart med tillgång till dina personuppgifter finns utanför EU/EES-området – som t.ex. Oracle – garanterar Visma att det finns en laglig grund för en eventuell överföring av dina uppgifter till det här landet, antingen i form av EU Standard Contractual Clauses eller Privacy Shield.

Vilka personuppgifter kommer att vara synliga för andra?

Personuppgifter om användare som kommer att vara synliga för andra och sökbara på nätet i och utanför Community är bilder som du väljer att ladda upp, ditt användarnamn i Visma Community, datum för registrering och senaste besök på Community. Utöver det som du själv väljer att publicera i öppna områden.

Observera att det du aktivt har valt att publicera i Community, exempelvis inlägg i diskussionsforum, inte kommer att raderas även om ditt användarkonto avaktiveras. Av legitima intressen behåller Visma de här inläggen för att uppnå målet att möjliggöra support i Community genom att göra användarnas dialog med Visma och dialogen mellan användarna tillgänglig. Visma anser inte detta vara ett ingrepp i användarnas personskydd, eftersom Community bjuder in till frivilliga ämnesdiskussioner.     

Visma ansvarar inte för det som våra kunder eller andra externa personer skriver i nätforumet.

Var hittar jag mer information om personskydd i Visma och någon som kan svara på frågor?

Du hittar mer information om vår behandling av personuppgifter och dina rättigheter i anslutning till vår personskyddsdeklaration.


Om du har frågor kring personskydd i Visma Community, däribland rätten till insyn i vår behandling av dina personuppgifter, mer information om underleverantörer, radering eller korrigering av felaktiga uppgifter etc., ta kontakt med oss per e-post: privacy@visma.com.

Generelle vilkår og betingelser

Kort om Visma Community

Visma Community er et brugerforum udviklet af Visma for kunder og andre som ønsker at få kendskab til Vismas produkter og tjenester, samt modtage relevant faglig information.

Hvis du vil deltage aktivt i communitiet skal du registrere dig som bruger. Som bruger har du mulighed for at kommunikere med Visma og andre brugere som dig om vores produkter, tjenester og faglige temaer.

Persondata i Visma Community

Hvad giver jeg som bruger i Visma Community samtykke til at Visma må bruge mine personoplysninger til?

For at du som bruger skal kunne bruge communitiet behandler Visma dine personoplysninger. Ved registrering opgiver du navn, e-mail, sprog og land. Hvis du allerede findes i vores kontaktdatabase fra tidligere, eks. hvis du er kunde, så vil dine eksisterende data blive koblet til den bruger som du opretter i communitiet. Dette gøres for at kunne give dig de rigtige adgange. Nogle områder på communitiet er lukkede og gives kun adgang til for specifikke grupper.

Ved at oprette en bruger i Visma Community giver du dit samtykke til, at Visma bruger dine personlige oplysninger til følgende formål:

 • Administrere din brugeradgang til communitiet for at kunne kommunikere om vores produkter, tjenester eller fagligt indhold til dig;

 • Administrere dit brugerforhold til vores produkter og tjenester;

 • Gøre det muligt at have direkte dialog med Visma og andre brugere af communitiet;

 • Modtage, behandle og dele indlæg og forslag fra brugere for at videreudvikle Vismas produkter og tjenester;

 • Opbygge en profil baseret på dine interesser som bruger ved at registrere dine udviste interesser og handlinger i communitiet. Denne profil, kombineret med anden information som du eventuelt giver os, danner grundlag for typen af information og hvordan Visma Community kommunikerer relevant information til dig - både i og udenfor communitiet.

Hvordan kan jeg påvirke den information som Visma ønsker at kommunikere til mig?

Du kan til enhver tid opdatere alle dine interesser, eller vælge ikke at modtage mere information fra Visma Community. Det gør du ved at gå til “min profil” og ændre dine indstillinger for notifikationer og emails. Bemærk imidlertid at du kan have givet samtykke til at modtage information fra andre Visma selskaber, og gennem andre kanaler end det, der er omfattet af Visma Community,

Hvis du ønsker at din bruger i Visma Community skal deaktiveres, så skal du sende en email til community.enterprise@visma.com.

Hvem behandler mine personoplysninger?

For at kunne opfylde målene i punkterne ovenfor, herunder at kommunikere information som er tilpasset dine interesser, behandles dine personoplysninger af de selskaber i Visma-koncernen, som er tilknyttet communitiet. Derudover vil underleverandører kunne have adgang til dine personoplysninger som led i at bistå os med driften af communitiet, og med at opfylde vores formål som er oplistet i punkterne ovenfor. Se her en oversigt over Visma selskaber og underleverandører, som kan have adgang til dine personoplysninger fra og med i dag. Visma sikrer dine data og rettigheder ved at have databehandlingsaftaler med vores underleverandører.

Hvis en tredjepart med adgang til dine personoplysninger er lokaliseret uden for EU, garanterer Visma at der er et lovligt grundlag for eventuel overførsel af dine data til dette land, enten i form af EU standard Contractual Clauses eller Privacy Shield.

 

Hvilke personoplysninger vil være synlige for andre?

Personoplysninger om brugere af Visma Community, som vil være synlige for andre, og søgbare på nettet og udenfor communitiet, er det billede som du vælger at uploade, dit brugernavn i Visma Community, dato for registrering og seneste besøg i communitiet. Derudover også det, som du vælger at publicere i åbne områder.

Bemærk at det du aktivt har valgt at publicere i communitiet, for eksempel indlæg i diskussionsforum, ikke vil blive slettet selvom din brugerkonto deaktiveres. På baggrund af legitime interesser beholder Visma disse indlæg for at opfylde formålet om at gøre support mere tilgængelig i communitiet, ved at gøre brugernes dialog med Visma og brugerne imellem tilgængelig. Visma anser det ikke som en indgriben i brugerens privatliv, da communitiet indbyder til frivillige faglige diskussionstemaer.

Visma er ikke ansvarlig for det som vores kunder eller andre eksterne personer skriver i vores brugerforum.

 

Hvor finder jeg mere information om persondata i Visma og får svar på mine spørgsmål?

Du finder mere information om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder i denne forbindelse i vores privatlivspolitik.

Hvis du har spørgsmål omkring privatlivspolitik i Visma Community, herunder retten til indsigt i vores behandling af dine personoplysninger, nærmere information om underleverandører, sletning eller retning af mangelfulde oplysninger etc. så kan du sende os en email på: privacy@visma.com.

Yleiset ehdot

Tietoja Communitysta

Visma Community on Visman kehittämä verkkoyhteisö asiakkaille ja muille tahoille, jotka haluavat saada tietoja Visman tuotteista ja palveluista ja vastaanottaa tärkeää toimialaan liittyvää tietoa.

Voidaksesi osallistua aktiivisesti Community-yhteisöön sinun on rekisteröidyttävä käyttäjäksi. Tällöin voit vaihtaa Visman ja muiden käyttäjien kanssa tietoja tuotteistamme, palveluistamme tai toimialaan liittyvistä aiheista.

Yksityisyydensuoja Community-yhteisössä

Mihin Communityn käyttäjänä annan Vismalle luvan käyttää henkilötietojani?

Communityn käyttö edellyttää, että annat Vismalle luvan käsitellä henkilötietojasi. Rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitat nimesi, sähköpostiosoitteesi, kielesi ja maasi. Jos tietosi ovat jo ennestään yhteystietokannassamme esimerkiksi sen vuoksi, että olet asiakkaamme, nämä tiedot yhdistetään käyttäjään, jonka luot Community-yhteisöön. Tämän tarkoituksena on antaa sinulle asianmukaiset käyttöoikeudet. Communityssa on lukittuja osia, jotka näkyvät vain tietyille ryhmille.

Luomalla käyttäjän Community-yhteisöön hyväksyt sen, että Visma käyttää henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Community-käyttäjätilisi hallinnointi tuotteitamme ja palveluitamme ja toimialaa koskevien tietojen välittämiseksi sinulle
 • Tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvän käyttäjäsuhteesi hallinnointi
 • Visman ja Communityn käyttäjien välisen suoran vuoropuhelun mahdollistaminen 
 • Käyttäjiltä tulevien mielipiteiden ja ehdotusten vastaanotto, käsittely ja jakaminen Visman tuotteiden ja palvelujen kehittämiseksi
 • Voit luoda kiinnostusprofiilin, joka kuvaa sinua käyttäjänä rekisteröimällä mielenkiinnon kohteesi ja toimintasi Communityyn. Tämän profiilin ja muiden meille antamiesi tietojen perusteella määritellään, minkälaista tietoa ja miten Visma välittää sinulle sekä Communityn sisällä että sen ulkopuolella.

Miten voin vaikuttaa tietoihin, joita Visma haluaa minulle välittää?

Voit milloin tahansa päivittää kiinnostuksenkohteesi tai kieltäytyä vastaanottamasta tietoja Visma Communitysta siirtymällä omaan profiiliisi ja muuttamalla ilmoitus- ja sähköpostiasetuksiasi. Huomaa kuitenkin, että olet saattanut hyväksyä tietojen vastaanottamisen muilta Visma-yrityksiltä ja muista kuin Visma Communityyn liittyvistä kanavista.

Jos haluat poistaa käyttäjätilisi kokonaan Visma Communitysta, lähetä sähköpostia osoitteeseen community@visma.com.

Kuka käsittelee henkilötietojani?

Community-yhteisöön liittyvät Visma-konsernin yritykset käsittelevät henkilötietojasi edellä mainituissa tarkoituksissa, kuten kiinnostusprofiiliasi vastaavien tietojen välittämiseksi. Lisäksi henkilötietoihisi voivat päästä käsiksi alihankkijat, jotka auttavat meitä Communityn ylläpidossa ja edellä mainittujen tavoitteiden täyttämisessä. Katso täältä Visma-yritykset ja alihankkijat, jotka voivat tällä hetkellä päästä käsiksi henkilötietoihisi. Visma turvaa tietosi ja oikeutesi näiden kanssa solmituilla tietojenkäsittelysopimuksilla.

Jos henkilötietoihisi pääsevät käsiksi kolmannet osapuolet, joiden toimipaikka sijaitsee EU:n/ETA:n ulkopuolella (esim. Oracle), Visma takaa, että tietojesi siirtämiselle kyseiseen maahan on lailliset perusteet, joko EU:n mallisopimuslausekkeiden tai Privacy Shield -tietosuojajärjestelyn mukaan.

Mitkä henkilötiedot näkyvät muille?

Käyttäjien henkilötietoja, jotka näkyvät muille ja jotka ovat etsittävissä verkossa Community-yhteisössä ja sen ulkopuolella, ovat lataamasi kuva, kirjautumisnimesi Visma Communityssa, rekisteröintipäivä ja viimeisin käynti Communityssa. Tämän lisäksi näkyy kaikki se, mitä itse päätät julkaista avoimissa osissa.

Huomaa, että kaikki aktiivisesti Communityssa kirjoittamasi julkaisut, esimerkiksi julkaisut keskustelufoorumilla, jäävät näkyviin, vaikka käyttäjätilisi poistettaisiin. Visma säilyttää nämä julkaisut lakisääteisistä syistä, koska käyttäjien ja Visman välisten vuoropuhelujen sekä käyttäjien keskinäisten vuoropuhelujen julkaiseminen parantaa Communityn kautta tarjottavaa tukea. Visman näkökulmasta tämä ei loukkaa käyttäjien yksityisyydensuojaa, sillä Community kannustaa vapaaehtoiseen toimialakohtaiseen keskusteluun.

Visma ei vastaa siitä, mitä asiakkaamme tai muut ulkopuoliset henkilöt kirjoittavat verkkoyhteisöön.

Mistä löydän lisätietoja Visman yksityisyydensuojakäytännöstä ja kuka vastaa mahdollisiin kysymyksiin?

Lisätietoja tavastamme käsitellä henkilötietoja ja tähän liittyvistä oikeuksistasi löydät yksityisyydensuojakäytännöstämme.

Jos sinulla on kysyttävää Visma Communityn yksityisyydensuojasta, kuten oikeudesta saada tietoja tavastamme käsitellä henkilötietojasi, alihankkijoita koskevista tiedoista ja puutteellisten tietojen poistamisesta tai korjaamisesta, ota yhteyttä kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen privacy@visma.com.

Vispārīgie noteikumi


Īsumā par Community

Visma Community ir portāls, kuru VISMA ir izstrādājusi saviem klientiem un citiem, kas vēlas iegūt zināšanas par VISMA produktiem un pakalpojumiem, kā arī saņemt citu noderīgu informāciju.

Ja vēlaties aktīvi piedalīties Community, Jums ir jāreģistrējas kā lietotājam. Tas Jums ļaus sazināties ar VISMA un citiem VISMA produktu lietotājiem, lai uzzinātu vairāk par produktiem, pakalpojumiem vai profesionāliem jautājumiem.

Community portālā nedrīkst publicēt aizskarošas ziņas, piemēram, apvainojumus un citu neatbilstošu saturu. Konstatējot šādas ziņas, būtisku pārkāpumu gadījumā, VISMA patur tiesības bloķēt lietotāju, kas ziņas ir publicējis.

Personas datu aizsardzība Community

Kā VISMA var izmantot manus - Community lietotāja - personas datus?
Lai Jūs varētu lietot Community, VISMA apstrādā Jūsu personas datus. Reģistrējoties kā Community lietotājs, Jums jānorāda vārds, uzvārds, e-pasta adrese, valoda un valsts.

Ja Jūsu personas dati jau ir ievadīti mūsu kontaktu datu bāzē (piemēram, esat mūsu klients), Community lietotāja dati tiks sasaistīti ar personas datiem mūsu kontaktu datu bāzē. Tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu piekļuvi Jums atbilstošākajām Community sadaļām. Dažas Community sadaļas ir slēgtas un ir pieejamas tikai konkrētām lietotāju grupām.

Izveidojot lietotāju Visma Community, Jūs piekrītat, ka Visma apstrādās Jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • nodrošināt Jūsu piekļuvi Community, lai Jūs tajā varētu sazināties par mūsu produktiem, pakalpojumiem vai profesionāliem jautājumiem;

 • pārvaldīt Jūsu Visma Community lietotāja sasaisti ar Visma produktiem un pakalpojumiem;

 • nodrošināt Jūsu saziņu ar Visma un citiem Community lietotājiem;

 • saņemt, apstrādāt un kopīgot ziņas un ieteikumus no lietotājiem, lai turpinātu uzlabot Visma produktus un pakalpojumus;

 • izveidot Jūsu lietotāja profilu, kas balstīts uz Jūsu kā lietotāja interesēm, analizējot Jūsu aktivitātes Community. Lietotāja profils un citi dati sniedz informāciju, kas mums ļauj uzlabot Visma Community portālu, kā arī komunikāciju Community iekšpusē un ārpus tās.

Kā es varu kontrolēt no VISMA saņemtās informācijas apjomu?

Jūs jebkurā brīdī varat mainīt informāciju par Jūs interesējošām jomām vai izvēlēties saņemt vairāk informācijas no Visma Community. Lai to izdarītu, dodieties uz Community saiti "Mans profils" un mainiet paziņojumu un e-pasta iestatījumus. Ievērojiet, ka var gadīties, ka Jūs esat piekritis saņemt informāciju arī no citiem VISMA uzņēmumiem pa komunikācijas kanāliem, kas nav saistīti ar Visma Community.

Ja vēlaties, lai Jūsu Visma Community lietotājs tiktu dzēsts, lūdzu rakstiet uz privacy.latvia@visma.com.


Kas apstrādā manus personas datus?

Lai sasniegtu augstāk minētos mērķus un sniegtu informāciju, kas pielāgota Jūsu interesēm, Visma Group apstrādā Jūsu personas datus, kas iegūti no Community. Iespējams, Jūsu personas datiem piekļūs arī apakšuzņēmēji, kas palīdz nodrošināt Community darbību un augstāk minēto mērķu sasniegšanu. Šeit ir redzams saraksts ar VISMA uzņēmumiem un apakšuzņēmējiem, kas šobrīd var piekļūt Jūsu personas datiem. VISMA aizsargā jūsu tiesības uz konfidencialitāti, slēdzot datu apstrādes līgumus ar apakšuzņēmējiem.

Ja datu apstrāde tiek veikta ārpus ES, mēs gādāsim par to, lai DPA balstītos uz ES līgumu standartklauzulām. Papildu informāciju skatiet šeit.


Kādus personas datus varēs redzēt citas personas?

Citām personām - gan Community lietotājiem, gan interneta lietotājiem ārpus tās - būs redzami sekojoši Jūsu personas dati:

 • Jūsu augšupielādēts attēls,
 • Jūsu lietotājvārds Visma Community,
 • reģistrācijas datums,
 • pēdējais Community apmeklējums.

Papildus augstāk minētajiem datiem Jūs varat izvēlēties publicēt arī citu informāciju.

Ņemiet vērā, ka informācija, ko Jūs izvēlaties publicēt Community, piemēram, ziņas forumā, netiks dzēstas, deaktivizējot Jūsu lietotāja profilu. VISMA ir tiesības saglabāt šo informāciju Community kvalitātes uzlabošanai, t.sk. saglabāt pieejamu lietotāju saziņu ar Visma un citiem lietotājiem. VISMA to neuzskata par lietotāju konfidencialitātes pārkāpumu, jo Community ļauj brīvprātīgi apspriest dažādus profesionālos jautājumus.

VISMA nevar būt atbildīga par VISMA klientu un citu personu publicētu saturu sociālajos tīklos.


Kur es varu atrast vairāk informācijas par VISMA konfidencialitātes politiku un kādu personu, kas var atbildēt uz jautājumiem?

Plašāka informācija par mūsu personas datu apstrādi un jūsu tiesībām atrodama mūsu privātuma atrunā.
Ja jums ir jautājumi par Visma Community konfidencialitātes politiku, tostarp mūsu tiesībām apstrādāt personas datus, informāciju par apakšuzņēmējiem, nepareizas informācijas dzēšanu vai labošanu, utml., lūdzu rakstiet uz privacy.latvia@visma.com.

 

Algemene voorwaarden

Visma Community in het kort

Visma Community is een door Visma ontwikkelde online community voor klanten en anderen die kennis willen opdoen over Visma’s producten en diensten en overige zakelijk relevante informatie willen ontvangen.

Als u actief wilt deelnemen aan de community moet u zich registreren als gebruiker. Zo krijgt u de mogelijkheid om te communiceren met Visma en andere gebruikers over onze producten, diensten en/of zakelijke onderwerpen.

Privacy in de community

Waarvoor geef ik als gebruiker van de community toestemming met betrekking tot het gebruik van mijn persoonlijke informatie?

Een onderdeel van het aanbieden van de community aan u als gebruiker, is dat Visma uw persoonlijke informatie verwerkt. Bij de registratie vult u uw naam, e-mailadres, taal en land in. Als u al bij ons bekend bent, bijvoorbeeld omdat u klant bent, zullen uw reeds bekende gegevens gelinkt worden aan de gebruiker die u aanmaakt in de community. Dit gebeurt om u de juiste machtigingen te geven. Sommige communities zijn gesloten en alleen zichtbaar voor bepaalde groepen met specifieke machtigingen.

Door een gebruiker aan te maken in de community stemt u ermee in dat Visma uw persoonlijke gegevens kan gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Uw toegang tot de community beheren om met u over onze producten, diensten of overige voor u zakelijk relevante onderwerpen te communiceren

 • Uw account beheren met betrekking tot onze producten en diensten

 • Een directe dialoog met Visma en tussen gebruikers van de community faciliteren

 • Ontvangen, verwerken en delen van posts en suggesties van gebruikers om producten en diensten van Visma verder te ontwikkelen

 • Een interesseprofiel over u als gebruiker opbouwen door uw getoonde interesses en acties in de community. Dit profiel, in combinatie met andere informatie die u ons geeft, vormt de basis voor de informatie die Visma aan u communiceert en de manier waarop, zowel binnen als buiten de community.

 

Hoe kan ik de informatie die Visma aan mij communiceert beïnvloeden?

U kunt uw interesses altijd updaten of ervoor kiezen om geen informatie meer van Visma Community te ontvangen. Ga hiervoor op de pagina ‘mijn instellingen’ naar ‘abonnementen en bladwijzers’ om uw ‘meldingsinstellingen’ te wijzigen. Houd er wel rekening mee dat u mogelijk toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van informatie van andere Visma-bedrijven en via andere kanalen dan de Visma Community.

Wilt u uw account in Visma Community volledig deactiveren? Stuur dan een e-mail naar community@visma.com.

Wie heeft toegang mijn persoonlijke informatie?

Om te voldoen aan de hierboven vermelde doelstellingen, waaronder het communiceren van de voor uw interesseprofiel op maat gemaakte informatie, wordt uw persoonlijke informatie gebruikt door de bedrijven binnen de Visma Group die zijn aangesloten bij de community. Daarnaast zouden externe partijen toegang tot uw persoonlijke gegevens kunnen krijgen als onderdeel van hun bijdrage aan het beheren van de community en daarmee aan het behalen van de bovengenoemde doelstellingen. Kijk hier voor een overzicht van Visma-bedrijven en externe partijen die vanaf heden mogelijk toegang tot uw persoonlijke informatie hebben. Visma waarborgt uw gegevens en rechten door middel van bewerkersovereenkomsten met deze externe partijen.

Als derden met toegang tot uw persoonlijke gegevens buiten de EU gevestigd zijn (zoals Oracle) garandeert Visma dat er een wettelijke grondslag is voor iedere overdracht van gegevens naar dit land, in de EU-wetgeving of het Privacy Shield.

Welke persoonlijke informatie is zichtbaar voor anderen?

De volgende persoonlijke gebruikersgegevens zullen binnen en buiten de community online vindbaar zijn: de door u geüploade avatar-afbeelding, uw gebruikersnaam in de community, uw registratiedatum en uw laatste bezoek aan de community. Ook zullen uw posts in openbare communities zichtbaar zijn.

Berichten die u heeft gepubliceerd in de community, bijvoorbeeld in het discussieforum, zullen niet worden verwijderd bij deactivatie van uw gebruikersaccount. Gebaseerd op een legitiem belang zal Visma deze posts behouden ter verwezenlijking van het doel ondersteuning in de community te faciliteren. Dit gebeurt door middel van een dialoog tussen de gebruikers en Visma en een dialoog tussen gebruikers onderling die zichtbaar is voor anderen in de community. Visma beschouwt dit niet als inbreuk op de privacy van gebruikers aangezien de community uitnodigt tot vrijwillige discussie van onderwerpen.

Visma is niet verantwoordelijk voor wat onze klanten of andere externe individuen schrijven op de online community.

Waar kan ik meer informatie vinden over privacy binnen Visma en hoe kom ik in contact met iemand die mijn vragen hierover kan beantwoorden?

Voor meer informatie over onze omgang met persoonlijke informatie en uw rechten met betrekking tot dit onderwerp verwijzen wij u naar onze Privacy Policy.

Heeft u vragen over privacy in de Visma Community, waaronder de toegangsrechten tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens, gegevens over externe partijen, verwijdering of correctie van foutieve informatie, etc.? Neem dan contact met ons op via het e-mailadres privacy@visma.com.

General Terms and Conditions

About Community

Visma Community is an online community developed by Visma for its customers and others who want to gain knowledge about Visma's products and services and receive relevant professional information.

If you want to actively participate in the Community, you must register as a user. You will then have the opportunity to communicate with Visma and like-minded users about our products, services and professional topics.

Privacy in the Community

As a Community user, what do I consent to that Visma can use my personal information for?

As part of providing Community to you as a user, Visma processes your personal information. When registering, you enter your name, email, language and country. If you already are in our contact base, for example, you are an existing Visma customer, the data we hold will be linked to the user you create in Community. This is done in order to give you the right access. Some areas of the Community are closed and only visible to specific groups with certain permissions.

 

By creating a Community user, you agree that Visma can use your personal information for the following purposes:

 • manage your user access to Community to communicate our products, services or professional content to you;

 • manage your user relationship with our products and services

 • facilitate direct dialogue with Visma and between users of the Community;

 • receive, process and share posts and suggestions from users to further develop Visma's products and services;

 • build an interest profile about you as a user by registering your expressed interests and actions in the Community. This profile, along with other information you may give us, forms the basis for what type of information and how Visma communicates relevant information to you, both within and outside the Community.
How can I influence the information that Visma wants to communicate to me?

You can update your interests at any time or choose not to receive any more information from the Visma Community by going to the “My profile” and changing your notification and email settings. Note, however, that you may have consented to receive information from other Visma companies, and through other channels, than those covered by the Visma Community.

If you would like to altogether disable your Visma Community user, please email community@visma.comWho processes my personal information?

In order to fulfill the purposes set out in the bullet points above, including communicating information tailored to your profile of interests, your personal information is processed by the companies in the Visma Group affiliated to the Community. In addition, subcontractors may have access to your personal data as part of assisting us with the operation of Community, and helping us fulfill our purpose as listed in the bullet points above. Look here for an overview of Visma companies and subcontractors who may have access to your personal information as of today. Visma secures your data and rights through data processing agreements with these companies.

If a third party with access to your personal data is located outside the EU / EEA - such as Oracle - Visma guarantees that there is a legal basis for any transfer of your data to this country, either by the EU Standard Contractual Clauses or Privacy Shield.What kind of personal information will be visible to others?

Personal information about users that will be visible to others, and searchable online and outside the Community, is the image you choose to upload, your Visma Community username, the date of registration and your last visit to the Community. In addition to this, what you choose to publish in open areas will also be visible.

Note that what you actively choose to publish in Community, such as posts in the discussion forum, will not be deleted even if your user account is disabled. Based on legitimate interests, Visma will keep these posts in order to fulfill the objective of facilitating community support by providing the dialogue with Visma and between users available. Visma does not consider this intrusive to users' privacy, as Community invites voluntary academic discussion topics.

Visma is not responsible for what our customers or other external people write in the online community.

 

Where can I find more information about privacy in Visma and get in touch with someone who can answer my questions?

You can find more information about the processing of personal data and your rights in this regard in our privacy statement.

If you have any questions about privacy in the Visma Community, including the right of access to our processing of your personal information, details of subcontractors, deletion or correction of incorrect information etc., please contact us by sending an email to: privacy@visma.com.

Términos y Condiciones Generales


Acerca de la Comunidad

La Comunidad de Visma es una comunidad online desarrollada por Visma para sus clientes y cualquiera quien quiera conocer sobre los productos y servicios de Visma y recibir información profesional relevante.

Si usted quiere participar activamente en la Comunidad, debe registrarte como usuario. Usted tendrá la oportunidad de comunicarse con Visma y otros usuarios con ideas afines sobre nuestros productos, servicios y temas profesionales.


Privacidad en la Comunidad

Como usuario de la Comunidad, ¿Para qué doy mi consentimiento a Visma para que pueda utilizar mi información personal?

Para que su usuario sea parte de la Comunidad, Visma procesa su información personal. Durante el proceso de registro, usted ingresa su nombre, email, idioma y país. Si usted ya se encuentra en nuestra base de contactos, por ejemplo, usted es un cliente existente de Visma, los datos contenidos serán enlazados al usuario que usted creo en la Comunidad. Esto es realizado para darle a usted los derechos de acceso. Algunas áreas de la Comunidad no son públicas y son solo visibles a grupos específicos con ciertos permisos.


Creando un usuario de la Comunidad, usted acuerda que Visma puede usar su información personal para los siguientes propósitos:

Gestionar su usuario de acceso a la Comunidad para comunicarle contenido profesional o de nuestros servicios y productos;
Gestionar la relación de su usuario con nuestros productos y servicios
Facilitar diálogo directo con Visma y entre los usuarios de la Comunidad;
Recibir, procesar y compartir publicaciones y sugerencias de los usuarios para desarrollar aún más los productos y servicios de Visma;

Crear un perfil de interés sobre usted como usuario, registrando sus intereses y acciones expresados en la Comunidad. Este perfil, junto con otra información que pueda proporcionarnos, forma la base de qué tipo de información y cómo Visma le comunica información relevante, tanto dentro como fuera de la Comunidad.

¿Cómo puedo influir en la información que Visma quiere comunicarme?

Usted puede actualizar sus intereses en cualquier momento o elegir no recibir más información de la Comunidad Visma yendo a "Mi perfil" y cambiando la configuración de "Notificación e email". Note, no obstante, que usted puede haber dado su consentimiento para recibir información de otras empresas de Visma, y a través de otros canales, distintos de los cubiertos por la Comunidad de Visma.

Si usted desea deshabilitar por completo a su usuario de la Comunidad de Visma, envíe un correo electrónico a community@visma.com


¿Quién procesa mi información personal?

Para cumplir con los propósitos establecidos en los puntos anteriores, incluida la comunicación de información adaptada a su perfil de intereses, su información personal es procesada por las empresas del Grupo Visma afiliadas a la Comunidad. Además, los subcontratistas pueden tener acceso a sus datos personales para ayudarnos con el funcionamiento de la Comunidad y ayudarnos a cumplir con nuestro propósito como se indica en los puntos anteriores. Busque aquí una descripción general de las empresas y subcontratistas de Visma que pueden tener acceso a su información personal a partir de hoy. Visma asegura sus datos y derechos a través de acuerdos de procesamiento de datos con estas empresas.

Si un tercero con acceso a sus datos personales se encuentra fuera de la UE / EEE, como Oracle, Visma garantiza que existe una base legal para cualquier transferencia de sus datos a este país, ya sea por las Cláusulas contractuales estándar de la UE o el Escudo de privacidad.

 

¿Qué tipo de información personal será visible a otros?

La información personal sobre los usuarios que será visible por otros y que se podrá buscar en línea y fuera de la Comunidad es: la imagen que elija cargar, su nombre de usuario de la Comunidad de Visma, la fecha de registro y su última visita a la Comunidad. Además de esto, todo lo que elija publicar en áreas abiertas también será visible.

Tenga en cuenta que lo que elija publicar activamente en la Comunidad, como las publicaciones en el foro de discusión, no se eliminarán incluso si su cuenta de usuario está desactivada. Con base en intereses legítimos, Visma mantendrá estas publicaciones con el fin de cumplir con el objetivo de facilitar el apoyo de la Comunidad al brindar el diálogo con Visma y entre los usuarios disponibles. Visma no considera que esto sea intrusivo para la privacidad de los usuarios, ya que la Comunidad invita a temas de discusión académica voluntaria.

Visma no es responsable por lo que nuestros clientes u otras personas externas escriban en la comunidad online.


¿Dónde puedo encontrar más información acerca de privacidad en Visma y contactarme con alguien quien pueda responder mis consultas?

Puede encontrar más información sobre el procesamiento de datos personales y sus derechos al respecto en nuestra declaración de privacidad.

Si tiene alguna pregunta sobre la privacidad en la Comunidad de Visma, incluido el derecho de acceso a nuestro procesamiento de su información personal, detalles de subcontratistas, eliminación o corrección de información incorrecta, etc., comuníquese con nosotros enviando un correo electrónico a: privacy@visma.com.